Nota Stallen en Parkeren

Reactie Wijk C-Komitee op nota Stallen en Parkeren.

Wijk C staat zwaar onder druk wat betreft de situatie van parkeren van auto’s en stallen van fietsen. Het parkeren van auto’s levert veel overlast voor de bewoners op en bovendien kunnen ze zelf hun auto’s niet kwijt in de wijk. Gestalde fietsen betekenen zowel voor bewoners als bezoekers een onaantrekkelijk openbaar gebied.

Wij willen in onze reaktie eerst ingaan op de huidige situatie en vervolgens onze voorstellen ter verbetering van de situatie in Wijk C aangeven.

Huidige situatie parkeren auto’s

In Wijk C zijn in een betrekkelijk klein gebied een  groot aantal parkeergarages voorhanden.

–          openbare garage Paardeveld
–          openbare garage La Vie
–          een garage voor bewoners en ondernemers onder Jan Meijenstraat
–          een garage voor bewoners en ondernemers onder nieuwbouw in Waterstraat/Willemstraat
–          een garage voor werknemers onder kantoorgebouw St. Jacobsstraat
–          een garage voor werknemers en bezoekers bij de Kamer van Koophandel
–          een garage voor werknemers onder kantoorgebouw op Paardeveld (naast parkeergarage)
 

Straatparkeren is alleen mogelijk in het gebied ten Westen van de St. Jacobsstraat, aan oostzijde van de St. Jacobsstraat is in wijk C geen straatparkeermogelijkheid.

Op zaterdag en donderdagavond staat de parkeergarage La Vie als eerste vol en vormt zich een file in de St. Jacobsstraat. Als ook de garage Paardeveld vervolgens volstroomt gaan automobilisten rondjes rijden in de Wijk op zoek naar een parkeerplek. Bedacht dient te worden dat Wijk C na de knip, die waarschijnlijk bij de Monicabrug komt, een doodlopende buurt voor automobisten wordt en men pas in laatste instantie helemaal omkeert om elders een parkeerplek te zoeken. Buiten de spitstijden is er voldoende parkeerruimte voor bezoekers in beide garages. Ondanks de lagere tarieven in de garages bestaat er nog steeds een aarzeling om de auto in een garage te parkeren ipv op straat.

 

Ontevredenheid bij vergunninghouders

Bij bewoners is de parkeergarage onder de Jan Meijenstraat ,ondanks de kosten, geliefd; hiervoor bestaat altijd en wachtlijst. Over het parkeren op straat is men veel minder tevreden omdat men vaak moeite heeft een parkeerplaats te vinden.

–          De verandering in het parkeerregime waarbij voor bewoners het onderscheidt tussen kortparkeerplaatsen en vergunninghoudersplaatsen is komen te vervallen wordt met name door de vroegere houders van een vergunninghoudersplaats als nadelig ervaren.
–          Ook op parkeerplaatsen die uitsluitend voor bewoners en ondernemers zijn bestemd wordt vaak door bezoekers geparkeerd.
–          Het bezoekersparkeren levert in de nachtelijke uren ook veel overlast op.

 

Tijdelijke parkeerplaatsen

Door het herstel van de singel, eind vorige eeuw, zijn de parkeerplaatsen tussen de Nieuwekade en de Weerdsingel WZ komen te vervallen. Deze parkeerplaatsen waren in eerste instantie alleen bestemd voor bewoners van Wijk C, maar omdat deze erg inpopulair waren, mochten er later ook kortparkeerders parkeren. Toen de singel werd hersteld werden deze parkeerplaatsen elders ondergebracht omdat er geen parkeerplaatsen opgeheven mochten worden zonder dat deze elders gecompenseerd werden. Er werden hiervoor tijdelijke plaatsen gerealiseerd aan de buitenzijde van de herstelde singel in het als groen bestemde gebied, op het Paardeveld bij de Daalsetunnel en op het Paardeveld achter de parkeergarage. Na realisering van nieuwe parkeergelegenheid in het Stationsgebied zouden deze parkeerplaatsen weer opgeheven worden.

Parkeerontheffingen

In de binnenstad kan oa in het voetgangersgebied en autovrije straten een parkeerontheffing verkregen worden voor € 15,30 per dag. Met een zgn “parkeervergunning onderhoud” kan een dag lang op een reguliere parkeerplaats geparkeerd worden voor € 23,45. Voor de ontheffing dient aangetoond te worden dat er enige noodzaak is om de auto zo dichtbij te parkeren. Controle hierop is lastig en vind in de praktijk dan ook niet plaats. Gevolg is dat voor een betrekkelijk laag bedrag op zo’n “luxe” plaats geparkeerd kan worden.

 

Huidige situatie fietsenstallingen

Na de sluiting van de fietsenstalling op het Vredenburgplein zijn er in Wijk C op straat een groot aantal fietsenklemmen bijgekomen en bovendien ook een stalling onder de winkel van van Haren in de Lange Koestraat. Deze stalling is erg populair en staat geregeld vol. Ook alle klemmen in de St. Jacobsstraat staan meestal vol. Op de Oudegracht aan de kant van de Viebrug zijn ook erg veel klemmen die bijna altijd vol staan. Daarnaast worden er vele fietsen verderop langs de gracht aan de hekken vastgemaakt. Veelal levert dit nog onvoldoende stallingsmogelijkheden op. Ook ’s avonds wordt hier nog veel gestald door de aanwezigheid van de bioscoop en vele restaurants in de goedkopere sector. Op de Viebrug worden vele fietsen gestald ondanks dat dit verboden is. Er wordt niet gehandhaafd en dit levert moeilijkheden op voor (vracht)auto’s die daardoor de bocht over de Viebrug niet kunnen nemen.

 

Voorstel gewenste situatie autoparkeren

Zoals ook reeds in een advies van de wijkraad Binnenstad neergelegd zou voor Wijk C een parkeerregime gewenst zijn waarbij kortparkeren op straat opgeheven wordt. Dit geeft duidelijkheid naar bezoekers toe en verlost de vergunninghouders van het zoeken naar een parkeerplaats en bewoners van zoekverkeer en nachtelijke overlast.  Natuurlijk zal dit scenario nader uitgewerkt moeten worden . Het Wijk C-Komitee wil hierover graag mondeling van gedachten wisselen.

Het parkeerverwijzingssysteem naar de parkeergarages moet verbeterd worden en duidelijk maken dat als garage La Vie vol staat men nog in garage Paardeveld kan parkeren en dat als de beide garages volstaan, men de wijk niet moet binnenrijden. Alleen op deze wijze kan de St. Jacobsstraat tot 2 rijbanen versmald worden.

De parkeergarage onder het kantoorgebouw in de St. Jacobsstraat zou ook voor vergunninghoudersparkeren gebruikt moeten kunnen worden om op die wijze het straatparkeren zoveel mogelijk te kunnen beperken. De eigenaar van garage Paardeveld, tevens deels eigenaar van het betreffende kantoorgebouw, en een huurder van dit gebouw staan hier in principe niet afwijzend tegenover. Het Parkeerbedrijf zou hierin actie moeten ondernemen.

De tijdelijke parkeerplaatsen die gerealiseerd zijn ter compensatie van de plaatsen die zijn verdwenen bij het herstel van de singel moeten opgeheven worden. Tijdelijk houdt in niet langer dan 5 jaar! Bovendien wordt er in het Stationsgebied nieuwe parkeergelegenheid gerealiseerd.

Wat betreft de tariefstelling vergunning vs ontheffing:  Om de prikkel om te kiezen voor de goedkopere ontheffing weg te nemen stellen wij voor de prijs hiervan te verdubbelen, of anders in ieder geval het prijsvoordeel van een ontheffing tov een “parkeervergunning onderhoud” op te heffen of om te draaien.

 

Gewenste situatie fietsenstallingen

Na opening van de fietsenstalling onder het het nieuwe winkel/woongebouw op het Vredenburg wil men stallen van fietsen op het Vredenburgplein en langs de Noordgevel van de Vredenburg verbieden. Het Wijk C-Komitee voorziet dat de nieuwe stalling volstrekt onvoldoende is om de toenemende stroom fietsen te stallen. Er zullen veel meer fietsen komen dan voorheen door realisering nieuwe woon/winkelgebouw, muziekpaleis, uitbreiding HC en Bijenkorf. Bovendien zou men de stalling in Lange Koestraat willen opheffen. Het Komitee pleit voor handhaving stalling Lange Koestraat en voor een fietsenstalling in de La Vie garage. Daarnaast zal een aanvullende stalling nodig zijn. In de parkeergarage Paardeveld is een stalling te realiseren en men is bereid daar medewerking aan te verlenen. Deze stalling is echter wat ver van de bezoeklokaties afgelegen.

Het stallingsverbod op de Viebrug moet echt gehandhaafd gaan worden, of het stuk gracht tussen Jacobsbrug en Viebrug moet voor autoverkeer afgesloten gaan worden. Er kunnen meer fietsenklemmen op de Oudegracht Weerdzijde bijkomen. In eerste plaats aan de Oostzijde van de gracht en ook aan de Westzijde richting Jacobibrug kunnen klemmen bijgeplaatst worden; fietsen worden er anders toch geplaatst.

Nog een algemene opmerking over “Parkeernormen Fiets” De normen lijken letterlijk overgenomen uit CROW publicatie 341. Utrecht heeft echter altijd de pretentie een fietsstad te zijn waar meer dan in andere steden gebruikt wordt gemaakt van de fiets. Dat zou moeten betekenen dat er volgens voornoemde publicatie (tabel 21) een factor 1,5 in rekening moet worden gebracht. De fietsparkeernormen uit tabel 2.3 op pag 9 van bijlage 1 (Nota Parkeernormen Fiets en Auto) dienen daarom met 50% verhoogd te worden.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie, Parkeren. Bookmark de permalink.