Bouwstop Bijenkorf vanwege verkeer aantrekkende werking

Op 18 juni 2013 heeft de Raad van State, na ongeveer 1½ jaar nadenken, geoordeeld dat het bestemmingsplan, op grond waarvan de Bijenkorf kon worden uitgebreid, nietig verklaard moet worden, Hiervoor waren wel 2 zittingen nodig. Tegen het bestemmingsplan waren bezwaren aangetekend door Hoog Catharijne BV en het Wijk C-Komitee. Het uitgangspunt van beide bezwaren was dat de uitbreiding van de Bijenkorf zal leiden tot meer bezoekers en daarmee ook meer verkeer. Hoog Catharijne (HC) stelde zich op het standpunt dat voor de bezoekende automobilisten er meer parkeerplaatsen bij moeten komen. Het Wijk C-Komitee stelde dat deze verkeerstoename zal leiden tot een onaanvaardbare verslechtering van de luchtkwaliteit.

Volgens de gemeente zou de verkeerstoename veel kleiner zijn dan HC en het comité aanvoerden. Daarnaast beriep de gemeente zich op de parkeernota die midden 2013 was vastgesteld. Volgens het daar in vastgestelde beleid wordt de parkeernorm in de Binnenstad omlaag gebracht. Het aantal parkeerplaatsen in de garage bij de Bijenkorf werd daarom slechts met 19 plaatsen uitgebreid. Mochten er toch meer auto’s komen dan zouden deze in de parkeergarage Paardenveld geparkeerd kunnen worden. De uitspraak door de Raad van State heeft zich beperkt tot het aantal te realiseren parkeerplaatsen. Uitgangspunt voor dit aantal is de CROW rapportage. Hier worden landelijk erkende normen in opgevoerd. Volgens de nieuwe parkeernota zouden deze normen met 25% omlaag gesteld mogen worden, waarmee men uitkomt op 100 te realiseren parkeerplaatsen. Daar boven op voert de gemeente nog eens een correctiefactor van 4 in vanwege het feit dat de bezoekers van de Bijenkorf wellicht ook al voor andere winkels naar de Binnenstad zouden zijn gekomen. De Raad van State vond dat deze correctiefactor onvoldoende was onderbouwd Immers met deze omstandigheid is in de CROW rapportage al rekening gehouden. Een tweede onvolkomenheid die door de Raad van Stae was vastgesteld is dat het mogelijke tekort aan parkeerplaatsen zou kunnen worden opgevuld door de Paardenveld garage. De gemeente had de Raad (met een beroep op geheimhouding) grafieken overhandigd waar uit zou blijken dat de garage Paardeveld ook op spitstijden slechts voor 65% gevuld zou zijn. Een kind kon echter zien dat deze conclusie uit de grafieken niet juist kon zijn. Echter de gemeente, verblind door dit resultaat, zag dit niet. Foto’s van het Wijk C-Komitee wezen uit dat, op het moment dat volgens de grafieken de garage voor 65% was gevuld, de bebording bij de garage aangaf dat deze vol was en dat er een lange rij wachtende auto’s voor de garage stond. Tijdens een zitting moest de jurist van de gemeente met het schaamrood op de kaken toegeven dat er door de gemeente een verkeerde conclusie was getrokken. Door het Wijk C-Komitee werd nog opgemerkt dat het college, ondanks toezeggingen van de verantwoordelijke wethouder, de gemeenteraad niet op de hoogte had gehouden van de ontwikkelingen en beleidswijzigingen tijdens de rechtzittingen. Bijvoorbeeld niet van het feit dat uitgegaan werd van de nieuwe parkeernota die nog niet was vastgesteld op het moment dat de gemeenteraad oordeelde over het bestemmingsplan. Het comité concludeerde ook dat de nieuwe nota niet alleen nieuwe normen van auto parkeren geeft, maar ook voor het fiets parkeren. De gemeente (het college) wilde echter deze fietsstallingsnormen niet in rekening nemen. Dit terwijl er juist op straat fietsenklemmen moeten verdwijnen.

Hoe nu verder? Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk. De opdrachtgever van de verbouwing en eigenaar van het gebouw, het pensioenfonds Metaal en Techniek, heeft bewust het risico genomen, ondanks de lopende procedure, om met de verbouw te starten. Zowel HC als het Wijk C-Komitee hebben naar aanleiding van de uitspraak stop van de verbouw geëist. De bouw lijkt inmiddels stilgelegd. De volgende stap is moeilijk te voorspellen. Terugbrengen van de oude situatie? Uitbreidingen niet uitvoeren, maar wel gevels moderniseren? Nieuw bestemmingsplan opstellen? Dit laatste zal minstens een jaar in beslag nemen. Het niet realiseren van extra parkeerplaatsen zal door HC betwist gaan worden en ze wel realiseren (waar en hoe?) geeft meerdere opties voor bezwaar door het comité. De Raad van State heeft nog geen uitspraak gedaan over de gevolgen van het (aangepaste) bestemmingsplan voor de luchtkwaliteit. Dit vereist een zeer zorgvuldige voorbereiding van een eventueel nieuw bestemmingsplan. Gezien de ongetwijfeld langere termijn waarop een beslissing kan worden verwacht, is het onaanvaardbaar dat de huidige gevaarlijke situatie waarbij voetgangers over de weg lopen blijft bestaan.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.