Een park is Wijk C niet gegund

Bewoners van Wijk C hebben al heel lang de wens om van het groengebied voor de parkeergarage Paardenveld een echt park te maken. Tot voor kort leek dat dan echt te gaan gebeuren, maar plotseling is daar weer verandering gekomen. De strijd is opnieuw ontbrand. Het blijkt dat veel mensen niet goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die er in de loop der tijd rond en op het Paardenveld hebben plaatsgevonden. Het Wijk C-Komitee legt hun visie op het gebied graag uit.

Het verhaal begint al een lange tijd geleden. In de jaren 90 hebben bewoners van Wijk C en Pijlsweerd verenigd in de werkgroep Utrecht Weer Omsingeld zich ingezet om de singel langs de Weerdsingel WZ te herstellen. Belangrijke motieven waren het  beperken van het autoverkeer en daarvoor in de plaats moest groen en water komen. Dit lukte in 2000 en dat betekende voor Pijlsweerd groen langs de singel en voor Wijk C (toekomstig) groen op het Paardenveld.

In 2015 werd het stuk singel tussen de Weerdsingel en het Vredenburg hersteld. Dit betekende dat er een plan voor inrichting van het groen op het Paardenveld  kon worden gemaakt. Toen kwam er een eerste kink in de kabel. De Bieb++ met bioscoop op het Smakkelaarsveld ging niet door. Er werden plannen gelanceerd om dan maar een bioscoop (De Kade) tegen en in de parkeergarage te bouwen. In die plannen zat ook het ontwikkelen van een park. Echter de bioscoop ging niet door. Wijk C opgelucht. Nu aan de slag met het groen. Maar van de kant van de project organisatie Stationsgebied kwam het voorstel om horeca een kans te geven in het groen. Reden was dat men wilde wachten met het verder uitwerken van een park tot er meer duidelijkheid zou komen over de toekomst van de parkeergarage, die mogelijk zou worden afgebroken door het aflopen van het erfpacht contract in 2023.

Zo kwam Roost op het Paardenveld. De vergunning werd in 2016 verleend voor in principe maximaal 5 jaar, maar werd voor het eerst in 2017 in gebruik gesteld. Zeer tegen de wens van het Wijk C-Komitee. Afgesproken was dat jaarlijks een nieuwe vergunning moest worden aangevraagd en ook dat er een evaluatiegroep zou komen die eventuele klachten kon doorgeven. Elk jaar is deze vergunning aangevochten door het Wijk C-Komitee en de afgelopen jaren ook door de Utrechtse Bomen Stichting. De kern van de ingediende zienswijzen was dat Roost een nadelige invloed heeft voor de flora en fauna in het gebied dat een monumentale status heeft. Volgens het al zeer gedateerde bestemmingsplan Wijk C zou deze bestemming ook niet toegestaan zijn. Roost ontwikkelde ook allerlei activiteiten waarvoor geen vergunning was verleend.

In de laatste vergunning voor dit jaar stond tot opluchting dat dit de laatste vergunning is die verleend wordt. De opstallen moeten per 31 oktober afgebroken worden en het aanvragen van een nieuwe vergunning zou geen zin hebben omdat in de concept omgevingsvisie Binnenstad is opgenomen dat het gebied zal worden ingericht als park. In die omgevingsvisie staat ook dat horeca geweerd zal worden uit de parken. Ook deze vergunning werd aangevochten door het Wijk C-Komitee. Pas in september (!) kwam er een uitspraak van de gemeente na in gebreke stelling door het comité en de Utrechtse Bomen Stichting. (Dit leverde geld op voor nieuwe procedures) Het comité werd echter in deze procedure niet ontvankelijk verklaard. Dit speelt al langer en is ingefluisterd door horeca ondernemers in de wijk. Niet ontvankelijk verklaren is de makkelijkste manier om van bezwaarmakers af te komen.

Schetst de verbazing van het comité als de voormalige leden van de evaluatiegroep, die overigens uit onvrede al voortijdig waren afgehaakt, een verzoek kregen van de gemeente om mee te denken over een nieuwe locatie in het park en een nieuwe vergunning voor Roost. De gemeente zou niet onwelwillend staan tegen een nieuwe vergunning aanvraag. Deze wijkbewoners wensten hier niet aan mee te doen.
Deze uitnodiging was wel aanleiding voor het Wijk C-Komitee om uitleg te vragen aan het college en hun ongenoegen uit te spreken dat de gemeente blijkbaar al langere tijd in overleg was met de ondernemer over een nieuwe vergunning. Zowel het comité als de ondernemer waren verbaasd om 2 dagen voor de einddatum van de vergunning een brief van het college aan de raad te ontvangen waarin werd aangekondigd dat Roost zoals was afgesproken op 31 oktober het park diende te verlaten. Het college voegde daar aan toe dat ze vanwege alle eerder toezeggingen niet als onbetrouwbaar naar de omwonenden wilde overkomen. Met name de raadsfracties van D66 en Student en Starter waren het met het verdwijnen van Roost uit het park niet eens en dienden een motie in om dit te voorkomen. Je zou verwachten dat het college deze motie zou ontraden, maar nee. Deze motie werd door een grote meerderheid door de gemeenteraad aangenomen.

De strekking van deze motie was tweeledig: er dient een vorm van “place making” georganiseerd te worden met inspraak van omwonenden en Roost zou een nieuwe vergunning kunnen aanvragen waartegen de gemeente niet in verweer zou gaan. Hoe de motie zal worden uitgevoerd is nog onbekend.

Inmiddels is door de Utrechtse Bomen Stichting een verzoek ingediend tot handhaving van het besluit om de opstallen van Roost te laten verwijderen. Het Wijk C-Komitee heeft in een brief aan B&W verklaard het overleg met de gemeente op te zeggen omdat het college onbetrouwbaar is en onbehoorlijk bestuurd. Daarnaast staakt het comité het opruimen van zwerfvuil in het gebied omdat zij worden afgeschilderd als de klagers en Roost wordt geprezen om het schoon houden van het gebied en het zorgen voor sociale veiligheid. Totaal verzwegen wordt dat de omwonenden al jaren hebben gezorgd voor het planten van nieuwe bomen, bollen planten, een fontein, afvalbakken, fietsenrekken, enz.

Het college wordt er op gewezen dat het wel 10 jaar kan duren voordat er duidelijkheid is over de toekomst van de parkeergarage en het politiebureau waarvoor ook andere plannen bestaan. Volgens de omgevingsvisie zou het groen in het singelgebied juist uitgebreid worden en zou de toekomst van het park daarom niet afhankelijk mogen worden gesteld van een nieuwe ruimtelijke inrichting van het gebied rond het park.

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

1 Reactie op Een park is Wijk C niet gegund

Reacties zijn gesloten.